Klingspors adfærdskodeks

Dette adfærdskodeks beskriver Klingspors grundlæggende værdisystem kort og overskueligt. Bliver du på et tidspunkt usikker på, hvordan du skal forholde dig i en konkret situation, hjælper dette adfærdskodeks med at finde en passende måde at handle på.

Om os

Klingspor er en familievirksomhed, som går 125 år tilbage. Klingspor blev grundlagt i Tyskland, men virksomhedsgruppen omfatter i dag over 35 selskaber over hele verden.

Et vigtigt grundlag for denne succes er vores virksomhedskultur, der hviler på de følgende hjørnesten:

  • Vi handler med integritet
  • Vi har fokus på bæredygtig vækst
  • Vores produkter har en høj kvalitet og er sikre
  • Vi understøtter en innovativ kultur

 

Vi handler med integritet

Integritet og fairness bestemmer vores forretningspolitik og vores adfærd. Det betyder for hver medarbejder over hele verden, at han/hun kan holde sig til følgende princip:

"Klingspor forventer af medarbejderne inklusive direktører, at de altid optræder fair og med stor integritet; internt og eksternt!"

Overholdelse af love

Det er en selvfølge for os, at vi på vores lokationer altid overholder de lokale love, samt alle interne retningslinjer og anvisninger. Klingspors forretningssucces er kun mulig i en fair konkurrence. Derfor undgår vi enhver form for unfair konkurrenceadfærd, specielt konkurrencebegrænsende aftaler med kunder, leverandører eller konkurrenter og alle former for overtrædelse af kartellovgivningen. På grund af at lovene ofte er formuleret bredt er det vigtigt, at man ikke udveksler kartelrelevante informationer ved en fejl, specielt når det gælder kommunikationen med konkurrenter og i sammenslutninger. 

Ingen diskriminering

Vi tolererer ingen form for diskriminering som følge af etnicitet, nationalitet, køn, kulturel baggrund, race, alder, handicap, religiøs overbevisning eller seksuel orientering. Enhver form for seksuel chikane eller mobning er forbudt i Klingspor-gruppen.

Ansvarlig behandling af firmaets ejendom

Vi behandler Klingspors ejendom lige så ansvarligt som havde det været vores egen ejendom, men vi bruger ikke Klingspors ejendom til private formål, og vi stiller den ikke til rådighed for tredjemand. Undtagelser fra dette princip kræver forudgående og udtrykkelig accept fra lederen. På samme måde må virksomhedens interne informationer, specielt alle virksomheds- og forretningshemmeligheder, kun bruges, gemmes eller mangfoldiggøres til ordentlig forretningsførelse.

Undgåelse af interessekonflikter

Interessekonflikter medfører som regel risici for virksomheden og bringer hyppigt de berørte medarbejdere i en personlig situation, der gør det vanskeligt at træffe en korrekt beslutning, eller der tilsyneladende gør det vanskeligt at træffe en korrekt beslutning i virksomhedens interesse. Derfor vil vi gerne så vidt muligt undgå interessekonflikter fra første færd. Klingspors medarbejdere må derfor ikke have et sekundært arbejde hos konkurrenter, kunder eller leverandører og heller ikke engagere sig finansielt i dem (medmindre der er tale om et børsregistreret selskab, eller der foreligger en tilladelse fra lederen).

Det gælder generelt, at lederen skal orienteres om familiære, personlige eller finansielle forhold, som kan påvirke en konkret situation eller objektiv beslutningstagning negativt, for at der kan tages en beslutning om, hvordan situationen skal håndteres.

I løbet af arbejdstiden bruger hver medarbejder hele sin arbejdskraft for virksomheden. Det betyder, at der ikke udføres noget sekundært arbejde for andre arbejdsgivere, ligesom der ikke udføres nogen private aktiviteter.

Ingen korruption

Vi i Klingspor-gruppen accepterer ikke korruption. Detaljer og handlingsanvisninger i forbindelse med korruption findes i vores antikorruptionsretningslinje, som gælder i hele Klingspor-gruppen.

Selv relativt små lokale korruptionstilfælde kan udover de lokale have vidtrækkende negative juridiske konsekvenser for hele gruppen, fordi Klingspors omdømme kan blive ødelagt i hele verden, og fordi eksempelvis internationale storkunder straks vil stoppe samarbejdet. Derfor bedes alle medarbejdere og direktører i Klingspor-gruppen straks og bestemt handle imod ethvert korruptionstilfælde og afbryde relationen til korrupte forretningspartnere.

I forbindelse med temaet korruption gælder også, at vi, der er tilknyttet Klingspor, ikke må kræve af en anden kollega - specielt ikke af en underordnet medarbejder – på grundlag af vores position/funktion, at denne skal erlægge tjenesteydelser for os privat eller overdrage varer til os privat, som vi ellers ikke ville have modtaget.

IT-sikkerhed

Som medarbejdere hos Klingspor forpligter vi os til at overholde de sikkerhedsforanstaltninger og anvisninger, der er truffet af It-afdelingen på virksomhedens hovedsæde i Haiger for at undgå datatab og for at beskytte mod cyberkriminalitet.

Ved brug af apparater under arbejdets udførelse skal vi altid sørge for at anvende apparaterne ansvarligt for at undgå tab eller beskadigelse af filer og it-systemer. Udover almindelig forsigtighed gælder også, at der kun gemmes de data, der faktisk er nødvendige, og gamle data, der ikke er brug for mere, bliver slettet på de bærbare enheder, om muligt.

Vi overholde databeskyttelseslove, det gælder både, når der er tale om medarbejderens personlige data og håndteringen af data fra fremmed tredjepart f.eks. kunder og leverandører

Vi har fokus på bæredygtig vækst

Vores vækst er bæredygtig, både når det gælder vores forretning, vores medarbejdere og lokationer.

Adfærd over for forretningspartnere

Vi kan kun opnå en bæredygtig vækst, hvis vi forstår at få nye kunder og opbygge en langsigtet relation til eksisterende kunder med henblik på gensidig succes. For at det lykkes, skal der altid være fokus på, at alle leverancer til vores kunder udføres succesfuldt i alle hoved- og sideprocesser i hele Klingspor-gruppen. Enhver medarbejder i afdelinger, der ikke umiddelbart har kundekontakt, skal altid være bevidste om, at han/hun er et led i den kæde, der søger for, at kunden modtager sin leverancer. Derfor gælder kundeservicetankegangen ikke kun for eksterne, men også for interne kunder i Klingspor-gruppen eller mellem afdelingerne.

Vi lytter til vores kunder og giver dem klare og forståelige svar. Vi reagerer hurtigt på forespørgsler og udvikler proaktive løsninger. Vi plejer vores kunder pålideligt og implementerer det aftalte. Ved nye udfordringer bestræber vi os på at finde en konstruktiv løsning for kunden og for Klingspor.

Også over for gode leverandører er det vores mål at udvikle et langfristet partnerskab. Vi lægger altid vægt på at implementere de fælles aftaler konstruktivt og professionelt og finde fælles, konstruktive løsninger sammen. Kommunikationen med leverandørerne skal altid være klar og bindende, og åbne problemstillinger skal altid afklares så hurtigt som muligt. Ligesom det er tilfældet med vores kunder.

Samarbejde i Klingspor-gruppen

Vi er overbeviste om, at flade hierarkier, medarbejderens direkte adgang til sin leder på alle tidspunkter og langsigtet binding af gode medarbejdere, er væsentlige forudsætninger for at opnå langsigtet succes, og for at det altid at muligt at reagere hurtigt på krav, der ændrer sig.

Vi samarbejder konstruktivt, respekt- og tillidsfuldt. Det betyder ikke kun, at vi skal reagerer hurtigt på spørgsmål fra kolleger, men også at vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden for at analysere og løse problemer.

Vi, der arbejder hos Klingspor, handler og træffer beslutninger målrettet og ansvarsbevist. Vi er bevidst om, at kolleger og ledere er afhængige af, at vi løser vores opgaver indholdsmæssigt korrekt, pålideligt og leverer dem til tiden.

For os er en succesfuld innovativ kultur og ansvarlig behandling af hinanden ensbetydende med, at man behandler fejl ansvarligt, dvs. når en fornuftig og ordentlig gennemtænkt foranstaltning ikke bliver en succes.

Reglen om, at der ikke må drikkes alkohol etc. i arbejdstiden, gælder ikke kun i lande og regioner, hvor det er forbudt at nyde alkohol etc.

Der bør også udvises tilbageholdenhed ved forretningsmiddage og lignende arrangementer.

Den daglige adfærd i virksomheden

Vi opfører os altid høfligt og korrekt overfor forretningspartnere, kolleger og medarbejdere. Vi er beviste om, at vores ydre og vores adfærd i ord og handling altid præger indtrykket af os og Klingspor. Derfor bestræber vi os altid på at have en professionel adfærd, som afspejler de værdier, som er beskrevet i dette adfærdskodeks.

Arbejdsstandarder

Hos Klingspor sørger vi for, at farer for mennesker og belastninger af miljøet undgås eller reduceres så vidt muligt, og ressourcer anvendes så økonomisk som muligt. Sikkerheden går forud, hvilket betyder, at alle vores produkter overholder tyske og internationale sikkerhedsstandarder. Men det betyder også, at sikkerheds- og miljøstandarderne skal overholdes på alle vores lokationer og specielt på vores fabrikker for at undgå farer for vores medarbejdere.

Klingspor afviser enhver form for børnearbejde og tvangsarbejde og accepterer det heller ikke hos forretningspartnere. På tilsvarende måde understøtter Klingspor også de udsagn, som er forankret i ILO’s kernearbejdsstandarder (International Labour Organisation).

Vores produkter har en høj kvalitet og er sikre

Klingspor er en kvalitetsleverandør af slibemidler. Vi overbeviser vores kunder med produkter af høj kvalitet og vores høje kundeservice.

Vores produkters kvalitet sikres af vores specifikke produktionsstandard og er uafhængig af lokationen. Derfor overholder vi altid de fastlagte produktionsprocesser på de enkelte produktions- og konfektionslokationer. Forbedringen og videreudviklingen af vores produktionsprocesser sikrer således samtidig vores produkters kvalitet.

Sikkerhed for brugeren er et ufravigeligt krav til alle vores produkter og produktionsteknologier. Vi lægger derfor stor vægt på vores medlemsskab af organisationen for slibeværktøjers sikkerhed (oSa) og glæder os over, når andre slibemiddelproducenter bliver medlem af oSa.

Innovativ kultur

Vores virksomhedsgruppe har kunnet udvikle sig til en af de førende slibemiddelproducenter med en historie, der går 125 år tilbage, og med over 35 selskaber i hele verden, fordi den er præget af en virksomhedsånd, der har fokus på en konstant og bæredygtig videreudvikling af virksomhedsgruppen.

Det kræver en innovativ tankegang og handlen på alle niveauer. Her det nødvendigt at stille konstruktive spørgsmålstegn ved det eksisterende og fremme åbenhed over for ændringer, der giver mening, hurtigt og aktivt.

Denne innovative kultur giver os mulighed for også i fremtiden at levere driftssikre produkter og løsninger, som opfylder vores kunders krav, i en tid, hvor markederne ændrer sig med meget stor fart, og der konstant sker tekniske fremskridt.

Overtrædelse af kodekset

Hvis du bemærker, at medarbejdere overtræder dette adfærdskodeks, skal du i første omgang gøre dine kollegaer venligt opmærksomt herpå. Hvis overtrædelsen gentager sig, eller der foreligger en forsætlig overtrædelse, skal du tage kontakt med din leder, den lokale ledelse, ledelsen i MKG eller en Compliance Officer. Hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for det af personlige årsager, skal du bruge ombudsprocessen.

Ombudsprozess

Det er i Klingspors og hver medarbejders interesse, at eksisterende misforståelser og ukorrekte forretningspraksisser bliver afhjulpet. Det er derfor nødvendigt at reagere på overtrædelser af adfærdskodekset og løse dem åbent og direkte. Hvis en medarbejder af personlige årsager undtagelsesvis ikke har mulighed for at italesætte situationen åbent, kan medarbejderen i Klingspor gruppen tage kontakt med ombudsstedet fortroligt og anonymt for at gøre opmærksom på ukorrekte forretningspraksisser og misforståelser uden at skulle være bange for personlige konsekvenser. Ombudsprocessen må ikke misbruges til uoverensstemmelser i dagligdagen mellem en medarbejder og en leder.

Der er mulighed for at tage kontakt til ombudsstedet per e-mail eller telefon. Kontakt: omb@klingspor.de Tlf. +49 (2773) 922-388.

Ledelsen i ethvert Klingspor-selskab skal sikre, at alle medarbejdere er informeret om ombudsstedets rolle, samt deres aktuelle kontaktdata.

Dato: 09.11.2018