Adfærdskodeks Klingspor

Dette adfærdskodeks beskriver i kort og oversigtlig form Klingspors grundlæggende værdisystem. Hvis du på et tidspunkt skulle være usikker på, hvordan du skal forholde dig i en konkret situation, skal dette adfærdskodeks hjælpe dig med at finde frem til den rigtige måde at agere på.

Hvem er vi

Klingspor er en familievirksomhed med en mere end 125 år lang tradition. Klingspor-gruppen, der blev grundlagt i Tyskland, omfatter i dag flere end 35 selskaber over hele verden .

Et vigtigt grundlag for denne succes er vores virksomhedskultur, der bygger på følgende hjørnestene:

  • integriteten i vores adfærd
  • bæredygtigheden i vores vækst
  • kvaliteten og sikkerheden i vores produkter
  • engagementet i innovation

integriteten i vores adfærd

Integritet og fairness er bestemmende for vores forretningspolitik og vores adfærd. Det betyder for alle medarbejdere over hele verden, at de i tvivlstilfælde altid kan holde sig til følgende rettesnor:

"Klingspor forventer fra medarbejder til direktør altid en fair og korrekt adfærd, internt og eksternt!"

Overholdelse af love

Det er for os en selvfølge, at vi på vores firmalokationer både overholder de lokalt gældende love og også  alle interne retningslinjer og anvisninger.

Klingspors forretningssucces er kun mulig i en fair konkurrence. Derfor undgår vi enhver form for unfair konkurrenceadfærd, i særdeleshed konkurrencestridige aftaler med kunder, leverandører eller konkurrenter og enhver form for brud på kartellovgivningen. På grund af ofte meget bredt formulerede love skal man især i kommunikationen med konkurrenter, ikke mindst i forbund, være opmærksom på, ikke bevidst at dele kartelrelevante oplysninger.

Ingen diskrimination

Vi tolererer ingen form for diskrimination på grund af etnicitet, nationalitet, køn, kulturel baggrund, race, alder, handicap, religiøs overbevisning eller seksuel orientering. Enhver form for seksuel krænkelse eller mobning er forbudt i Klingspor-gruppen.

Ansvarsbevidst omgang med firmaejendom

Vi behandler Klingspors ejendom lige så ansvarsbevidst, som hvis det var vores egen, men vi bruger den ikke til private formål, og vi stiller den ikke til rådighed for tredjepart. Undtagelser for denne grundregel kræver en forudgående udtrykkelig tilladelse fra lederen. På samme måde må interne oplysninger om virksomheden, i særdeleshed alle drifts- og forretningshemmeligheder, kun bruges, gemmes eller kopieres til korrekt forretningsførelse.

Undgåelse af interessekonflikter

Interessekonflikter fører jævnligt til risici for virksomheden og bringer ofte de berørte medarbejdere i en personlig situation, som vanskeliggør en korrekt beslutning, eller som giver indtryk af, at en korrekt adfærd i virksomhedens interesse er i fare. Derfor vil vi, så vidt det er muligt, forhindre interessekonflikter fra starten af. Som medarbejdere hos Klingspor har vi derfor heller ingen bibeskæftigelse hos konkurrenter, kunder eller leverandører, og vi bidrager heller ikke økonomisk til deres aktiviteter ( med mindre det drejer sig om et børsregistreret selskab, eller der foreligger en tilladelse fra lederen).

Generelt er det sådan, at familiære, personlige eller økonomiske relationer, som i en konkret situation kunne have negativ indflydelse på at træffe en objektiv beslutning, skal forelægges lederen, som så skal afgøre, hvad der skal ske i dette tilfælde.

I løbet af den daglige arbejdstid bruger hver medarbejder hele sin arbejdskraft på virksomheden; det vil sige, at der ikke udføres andre sideløbende aktiviteter for andre arbejdsgivere og heller ikke private aktiviteter.

Ingen korruption

Vi i Klingspor-gruppen accepterer ingen korruption. Detaljer og adfærdsvejledninger til emnet korruption findes i retningslinjerne for anti-korruption, som er bindende for hele Klingspor-gruppen.

Selv relativt små lokale korruptionssager kan, ud over de lokale retlige konsekvenser, have vidtrækkende negative konsekvenser for hele gruppen, fordi Klingspors ry over hele verden kan blive beskadiget, og fordi internationale storkunder straks kan indstille samarbejdet. Derfor opfordres alle medarbejdere og direktører i Klingspor-gruppen til straks og målrettet at bekæmpe ethvert tilfælde af korruption og indstille samarbejdet og relationen til korrupte forretningspartnere.

I forbindelse med emnet korruption er det også sådan, at vi hos Klingspor på baggrund af vores stilling/funktion ikke må forlange, at en anden kollega - i særdeleshed ikke en underordnet medarbejder - skal udføre private tjenesteydelser for os eller overdrage os varer privat, som vi ellers ikke ville have modtaget.

IT-sikkerhed

Som medarbejder hos Klingspor forpligter vi os til at overholde de sikkerhedsforanstaltninger og anvisninger til undgåelse af datatab og til beskyttelse mod cyberkriminalitet, som IT-afdelingen i virksomhedens hovedkvarter i Haiger har truffet.

Når vi bruger enheder og apparater i tjenstligt øjemed er vi altid opmærksomme på at bruge disse på en ansvarlig måde, for at undgå tab eller beskadigelse af filer og IT-systemer. Dertil hører - ud over generelle forsigtighedsforanstaltninger - også, at vi på bærbare enheder altid, hvis det er muligt, kun har gemt de data, som vi rent faktisk har brug for, og at data, der ikke længere er brug for, bliver slettet.

Vi overholder love om databeskyttelse; dette gælder både for medarbejdernes personlige data, og også håndteringen af tredjeparters data, fx kunde- eller leverandørdata.

Bæredygtighed i vores vækst

Vores vækst er bæredygtig, både når det gælder vores forretning og også i forbindelse med vores medarbejdere og lokationer.

Håndtering af forretningspartnere

Vi kan kun opnå bæredygtig vækst, hvis vi er i stand til at vinde nye kunder og udbygge en langfristet relation til eksisterende kunder baseret på gensidig succes. For at det skal lykkes, skal der i hele Klingspor-gruppen altid være fokus på den vedvarende vellykkede levering til vores kunder i alle vores processer. Alle medarbejdere i afdelinger uden nogen form for kundekontakt skal være bevidste om, at de er et led i en kæde, der sikrer leveringen til vores kunder. Derfor gælder kundeservicetankegangen ikke kun for eksterne, men også for interne kunder inden for Klingspor-gruppen, fx mellem afdelingerne.

Vi lytter til vores kunder og giver dem tydelige og forståelige svar. Vi reagerer hurtigt på forespørgsler og udvikler proaktivt løsningsforslag. Vi er pålidelige i vores kundebetjening og holder, hvad vi lover. Ved nye udfordringer bestræber vi os altid på at finde en konstruktiv løsning for kunden og Klingspor.

Også over for veletablerede leverandører er det vores mål at opbygge et langsigtet partnerskab. Vi lægger vægt på den altid konstruktive og pålidelige udførelse af de fælles aftaler og den fælles, konstruktive søgen efter nye løsningsmuligheder. Ligesom over for vores kunder skal kommunikationen med leverandører altid være tydelig, bindende og fokuseret på en hurtig håndtering af åbne spørgsmål.

Samarbejde inden for Klingspor-gruppen

Vi er overbevist om, at flade hierarkiske strukturer, medarbejdernes mulighed for altid direkte at kunne gå til deres leder og den langfristede fastholdelse af pålidelige medarbejdere er væsentlige forudsætninger for at opnå langsigtet succes og for at kunne reagere hurtigt på krav og behov, der hele tiden ændrer sig.

Vi arbejder konstruktivt, respektfuldt og tillidsfuldt sammen. Dertil hører ikke kun, at vi reagerer hurtigt på kollegers forespørgsler, men også, at vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden, for at analysere og løse problemer.

Vi som medarbejdere i Klingspor handler og beslutter målorienteret og ansvarsbevidst. Vi er bevidste om, at kolleger og ledere er afhængige af, at vi løser vores opgaver indholdsmæssigt korrekt, pålideligt og til tiden.

Til en vellykket innovationskultur og til ansvarsfuld omgang med hinanden hører for os også den ansvarsfulde håndtering af fiaskoer, hvis en velgennemtænkt og korrekt udført foranstaltning en enkelt gang ikke fører til det ønskede resultat.

Ikke kun i lande og regioner, hvor indtagelse af alkohol osv. er forbudt, gælder det grundlæggende, at der ikke må indtages alkohol osv. i arbejdstiden.

Også i forbindelse med forretningsmiddage og lignende anledninger skal man være opmærksom på passende tilbageholdenhed.

Adfærd i virksomhedens daglige drift

Vores optræden over for forretningspartnere, kollegaer og medarbejdere er altid høflig og korrekt. Vi er altid bevidste om, at vores ydre og vores optræden i ord og handling altid præger billedet af os og Klingspor, og vi bestræber os derfor altid på en professionel optræden, der afspejler værdierne, der er beskrevet i dette adfærdskodeks.

Arbejdsstandarder

Vi hos Klingspor er opmærksomme på, at farer for mennesker og miljøbelastninger undgås eller reduceres, og at vi sparer på ressourcerne. Sikkerhed går frem for alt hos os Det betyder både, at alle vores produkter overholder tyske og internationale sikkerhedsstandarder, og også at alle sikkerheds- og miljøstandarder overholdes på alle vores virksomhedslokationer og ikke mindst vores produktionsanlæg for at undgå farer for vores medarbejdere.

Klingspor afviser enhver form for børnearbejde og tvangsarbejde og accepterer det heller ikke hos vores forretningspartnere. Derfor støtter Klingspor også de udtalelser, der er forankret i kerne-arbejdsstandarderne fra ILO (International Labour Organisation).

Kvalitet og sikkerhed i vores produkter

Klingspor er en kvalitetsudbyder af slibemidler. Vi overbeviser vores kunder med kvalitativt eksklusive produkter og vores høje kundeservice.

Kvaliteten af vores produkter sikres af vores specifikke produktionsstandard og er uafhængig af lokationen. Derfor overholder vi altid de fastlagte produktionsprocesser på de enkelte produktions- og konfektionslokationer. Forbedringen og videreudviklingen af vores produktionsprocesser sikrer således samtidig kvaliteten af vores produkter.

Sikkerhed for brugeren er for os et ufravigeligt krav til alle vores produkter og fremstillingsteknologier. Vi lægger derfor stor vægt på medlemskabet i organisationen for sikkerhed for slibeværktøjer (oSa) og glæder os over enhver ny slibemiddelproducents indtræden i oSa.

Innovationskultur

Vores virksomhedsgruppe kunne i sin 125 årige historie kun udvikle sig til en af de førende slibemiddelproducenter med 35 selskaber over hele verden, fordi den er præget af en virksomhedsånd, hvis formål er den konstante og bæredygtige videreudvikling af virksomhedsgruppen.

Derfor er det nødvendigt med en innovativ tankegang og handlemåde på alle niveauer i virksomheden. Det omfatter både vores vilje til konstruktivt at sætte spørgsmålstegn ved det eksisterende, og også åbenhed over for at implementere meningsfulde forandringer hurtigt og aktivt.

Denne innovationskultur gør det muligt for os også i fremtiden at kunne tilbyde pålidelige produkter og løsninger, som opfylder vores kunders behov - også selv om markederne til tider ændrer sig meget hurtigt, og der hele tiden er tekniske fremskridt.

Brud på compliance

Hvis du skulle blive opmærksom på, at medarbejdere bryder dette adfærdskodeks, skal du, hvis muligt, i første omgang gøre dine kollegaer venligt opmærksom på det. Hvis bruddet på adfærdskodekset gentager sig, eller hvis der er tale om et forsætligt brud, skal du tage kontakt med din leder, den lokale direktion, direktionen i MKG eller en Compliance Officer. Hvis det af personlige grunde undtagelsesvis ikke er muligt for dig, skal du bruge Ombudsprocessen.

Ombudsproces

Det er i Klingspors og alle medarbejderes interesse, at eksisterende dårlige tilstande og ukorrekte forretningspraksisser bliver elimineret. Brud på compliance skal derfor italesættes og løses åbent og direkte. Hvis det for en medarbejder undtagelsesvis af personlige grunde ikke er muligt at italesætte situationen åbent, kan alle medarbejdere i Klingspor-gruppen fortroligt og anonymt tage kontakt med Ombudsinstitutionen for at gøre opmærksom på ukorrekte forretningspraksisser og dårlige tilstande, uden at skulle frygte for personlige konsekvenser. Ombudsproceduren må ikke misbruges til dagligdags uenigheder mellem en medarbejder og dennes leder.

Der kan tages kontakt til Ombudsinstansen pr. e-mail eller telefon. Kontakt: omb@klingspor.de Tlf. +49 (2773) 922-182.

Direktionen i hvert Klingspor-selskab skal sikre, at alle medarbejdere bliver informeret om Ombudsinstansens rolle og dens kontaktdata.

Dato: 27.03.2017